Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-BS145
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Văn hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) tại Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng