Thủ tục hành chính: Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-061243-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản trả lời tổ chức tôn giáo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng