Thủ tục hành chính: Đăng ký nghĩa vụ quân sự (NVQS) lần đầu - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký nghĩa vụ quân sự (NVQS) lần đầu - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS846
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Nghĩa vụ quân sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan Y tế cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trực tiếp đến làm thủ tục đăng ký tại Ban chỉ huy quân sự các huyện, thành phố
Thời hạn giải quyết: Trong ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng