×
Tra cứu thuật ngữ
Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Đăng ký mua thẻ Bảo Hiểm y tế tự nguyện - TP Hồ Chí Minh

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký mua thẻ Bảo Hiểm y tế tự nguyện - TP Hồ Chí Minh

Số hồ sơ: T-HCM-100138-TT
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: Bảo hiểm y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bảo hiểm Xã hội quận – huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Do Bảo hiểm Xã hội quận – huyện quy định theo từng giai đoạn cụ thể
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng