Thủ tục hành chính: Đăng ký mới tàu cá dưới 20cv - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký mới tàu cá dưới 20cv - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-018705-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng