Thủ tục hành chính: Đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiến đối với người sẵn sàng nhập ngũ (SSNN) theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự (NVQS) - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiến đối với người sẵn sàng nhập ngũ (SSNN) theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự (NVQS) - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS842
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Nghĩa vụ quân sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Cơ quan, tổ chức đến làm thủ tục đăng ký tại Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố
Thời hạn giải quyết: Trong ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Đăng ký riêng vào Sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng