Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã - Khánh Hòa

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã - Khánh Hòa

Số hồ sơ: T-KHA-040294-TT
Cơ quan hành chính: Khánh Hòa
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng