Thủ tục hành chính: Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-247292-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng