Thủ tục hành chính: Đăng ký làm thêm giờ đến 300 giờ/năm - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký làm thêm giờ đến 300 giờ/năm - Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hồ sơ: T-VTB-016884-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động-Thương bình và Xã hội Tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng