Thủ tục hành chính: Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-057412-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết là 5 ngày; Nếu có xác minh, thì thời gian kéo dài thêm không quá 5 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng