Thủ tục hành chính: Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài - Lào Cai

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài - Lào Cai

Số hồ sơ: T-LCA-220232-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hành chính tư pháp – Sở tư pháp tỉnh Lào Cai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp
Thời hạn giải quyết: Không xác định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng