Thủ tục hành chính: Đăng ký lại việc khai tử có yếu tố nước ngoài - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký lại việc khai tử có yếu tố nước ngoài - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-001346-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Vĩnh Phúc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Vĩnh Phúc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng tử (bản chính đăng ký lại)
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng