Thủ tục hành chính: Đăng ký lại việc kết hôn trong nước - Yên Bái

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký lại việc kết hôn trong nước - Yên Bái

Số hồ sơ: T-YBA-206342-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp xã
Thời hạn giải quyết: - Ngay trong ngày, nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo
- Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn được kéo dài không quá 03 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận kết hôn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng