Thủ tục hành chính: Đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài - Bắc Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài - Bắc Ninh

Số hồ sơ: T-BNI-126784-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày. Trường hợp cần xác minh có thể kéo dài thêm nhưng thời gian kéo dài không quá 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy đăng kýQuyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng