Thủ tục hành chính: Đăng ký lại khai tử - Long An

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký lại khai tử - Long An

Số hồ sơ: T-LAN-BS193
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai tử trước đây
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc gửi qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Trích lục khai tử
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng