Thủ tục hành chính: Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-BS380
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: - Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đăng ký khai tử cho người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư tại nước ngoài trước đây thực hiện việc đăng ký lại khai tử;- Trường hợp việc đăng ký khai tử trước đây thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trên thực hiện đăng ký lại khai tử;- Trường hợp việc đăng ký khai tử trước đây thực hiện tại Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Sở Tư pháp thì Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có trụ sở hiện nay của Sở Tư pháp thực hiện đăng ký lại khai tử.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện thụ lý hồ sơ và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Người có yêu cầu đăng ký lại khai tử trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện đăng ký lại khai tử;
- Người thực hiện việc đăng ký lại khai tử có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.
Trường hợp phải tiến hành xác minh thì thời hạn không quá 10 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Trích lục khai tử
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng