Thủ tục hành chính: Đăng ký lại kết hôn - Tuyên Quang

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký lại kết hôn - Tuyên Quang

Số hồ sơ: T-TQU-242700-TT
Cơ quan hành chính: Tuyên Quang
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cá nhân, tổ chức liên quan (nếu có).
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc thông qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Trong trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận kết hôn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng