Thủ tục hành chính: Đăng ký lại kết hôn - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký lại kết hôn - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-070627-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cán bộ tư pháp - hộ tịch
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an xã, Công an huyện, Phòng tư pháp
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn kéo dài thêm 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký kết hôn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng