Thủ tục hành chính: Đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trong phạm vi tỉnh - Bến Tre

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trong phạm vi tỉnh - Bến Tre

Số hồ sơ: T-BTR-BS29
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực: Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương Bến Tre
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Bến Tre
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng