Thủ tục hành chính: Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước - Phú Thọ

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước - Phú Thọ

Số hồ sơ: T-PTH-087197-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cha mẹ nuôi và con nuôi thường trú hoặc nơi đã đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng