Thủ tục hành chính: Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-BS572
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Người có yêu cầu thực hiện trực tiếp tại Sở Tư pháp.
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài (đối với việc đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài) theo Mẫu TP/CN-2011/CNNNg.01 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTP.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng