Thủ tục hành chính: Đăng ký kinh doanh khi hợp nhất Hợp tác xã - Hải Phòng

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký kinh doanh khi hợp nhất Hợp tác xã - Hải Phòng

Số hồ sơ: T-HPG-151939-TT
Cơ quan hành chính: Hải Phòng
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể tà ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng