Thủ tục hành chính: Đăng ký kinh doanh khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hợp tác xã - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký kinh doanh khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hợp tác xã - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS86
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng