Thủ tục hành chính: Đăng ký kinh doanh Hợp tác xã do hợp nhất Hợp tác xã - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký kinh doanh Hợp tác xã do hợp nhất Hợp tác xã - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-155702-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố / Sở Kế hoạch và đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Kế hoạch và đầu tư
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng Đăng ký kinh doanh)
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng