Thủ tục hành chính: Đăng ký kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Lạng Sơn

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Lạng Sơn

Số hồ sơ: T-LSN-148874-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng