Thủ tục hành chính: Đăng ký kinh doanh đối với công ty hợp danh - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký kinh doanh đối với công ty hợp danh - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-054680-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng