Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Đăng ký kinh doanh đối với công ty cổ phần - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký kinh doanh đối với công ty cổ phần - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-051865-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Cà Mau
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đầu tư & Doanh nghiệp – Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Cà Mau
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng