Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Đăng ký kiểm tra và chứng nhận nhà nước về chất lượng hàng hoá thuỷ sản - Thanh Hóa

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký kiểm tra và chứng nhận nhà nước về chất lượng hàng hoá thuỷ sản - Thanh Hóa

Số hồ sơ: T-THA-035376-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hoá
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hoá
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hoá
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 07 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng