Thủ tục hành chính: Đăng ký kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản đạt tiêu chuẩn đảm bảo Vệ sinh an toàn thực phẩm - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản đạt tiêu chuẩn đảm bảo Vệ sinh an toàn thực phẩm - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-066622-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Phúc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Phúc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục thuỷ sản Vĩnh Phúc thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Phúc
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng