Thủ tục hành chính: Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập - Long An

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập - Long An

Số hồ sơ: T-LAN-276820-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở kế hoạch và Đầu tư.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua email.
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng