Thủ tục hành chính: Đăng ký khi Liên hiệp Hợp tác xã sáp nhập - Lạng Sơn

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký khi Liên hiệp Hợp tác xã sáp nhập - Lạng Sơn

Số hồ sơ: T-LSN-262423-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua thư điện tử
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký liên liên hiệp Liên hiệp Hợp tác xã
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng