Thủ tục hành chính: Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông tin

Số hồ sơ: B-BKH-257020-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua email
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng