Thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài -Yên Bái

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài -Yên Bái

Số hồ sơ: T-YBA-206242-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Người có yêu cầu đăng ký khai tử đến Sở Tư pháp ( Phòng Hành chính Tư pháp) để nộp hồ sơ hoặc gửi qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày, nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.
Trường hợp cần xác minh, thì thời hạn được kéo dài không quá 03 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng tử bản chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng