Thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới - Long An

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới - Long An

Số hồ sơ: T-LAN-BS185
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới nơi người chết là người nước ngoài cư trú
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc gửi qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Trích lục khai tử
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng