Thủ tục hành chính: Đăng ký khai thác tuyến vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký khai thác tuyến vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-005971-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải hoặc Cục đường bộ Việt Nam theo phân cấp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải hoặc Cục đường bộ Việt Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Sau 5 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng