Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh, hay các hoạt động khai thác lâm sinh phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nghề (đối với rừng trồng do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ) - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh, hay các hoạt động khai thác lâm sinh phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nghề (đối với rừng trồng do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ) - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-259999-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban Nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban Nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản trả lời (Nếu sau thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, không có văn bản trả lời thì chủ rừng được khai thác theo đăng ký)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng