Thủ tục hành chính: Đăng ký khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ - Tuyên Quang

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ - Tuyên Quang

Số hồ sơ: T-TQU-239471-TT
Cơ quan hành chính: Tuyên Quang
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan, tô chức, cá nhân liên quan (nếu có)
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, nếu chưa hợp lệ Uỷ ban nhân dân cấp xã phải thông báo cho chủ rừng biết để bổ sung theo quy định.
- Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban nhân dân cấp xã không có ý kiến thì chủ rừng được khai thác theo hồ sơ đăng ký.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Khai thác
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng