Thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh quá hạn - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký khai sinh quá hạn - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-218230- TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn).
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ.
Trường hợp cần xác minh, thì thời hạn giải quyết kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy khai sinh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng