Thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh đúng hạn - Khánh Hòa

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký khai sinh đúng hạn - Khánh Hòa

Số hồ sơ: T-KHA-093816-TT
Cơ quan hành chính: Khánh Hòa
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy khai sinh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng