Thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài - Yên Bái

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài - Yên Bái

Số hồ sơ: T-YBA-206236-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Người có yêu cầu Đăng ký giấy khai sinh đến Sở Tư pháp (Phòng Hành chính Tư pháp) để nộp hồ sơ hoặc qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Trong trường hợp cần xác minh, thời hạn nói trên kéo dài thêm không quá 03 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy khai sinh (bản chính)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng