Thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-001314-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa - Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc. Trong trường hợp cần xác minh, thì được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy Khai sinh (Bản chính)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng