Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp Xã - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp Xã - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-215564-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp Xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp Xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã
Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy khai sinh bản chính+bản sao
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng