Thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài - Lào Cai

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài - Lào Cai

Số hồ sơ: T-LCA-220669-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hành chính tư pháp - Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp
Thời hạn giải quyết: Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đử hồ sơ hợp lệ. Trường hợp phải xác minh, thì thời hạn được kéo dài không quá 03 làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng