Thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài mẹ là công dân Việt Nam - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài mẹ là công dân Việt Nam - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-094002-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc khi nhận đủ hồ sơ, giấy tờ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy khai sinh (bản chính)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng