Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra rồi chết - Yên Bái

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra rồi chết - Yên Bái

Số hồ sơ: T-YBA-206333-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 1- 5 ngày làm việc kể từ ngày đủ nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy khai sinh
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng