Thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh cho trẻ chết sơ sinh (đối với trường hợp trẻ em sinh ra sống được 24 giờ trở lên rồi mới chết) - Tuyên Quang

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký khai sinh cho trẻ chết sơ sinh (đối với trường hợp trẻ em sinh ra sống được 24 giờ trở lên rồi mới chết) - Tuyên Quang

Số hồ sơ: T-TQU-BS33
Cơ quan hành chính: Tuyên Quang
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cá nhân, tổ chức liên quan (nếu có)
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc thông qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc, nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ghi vào Sổ đăng ký khai sinh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng