Thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-094080-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong buổi làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy khai sinh (Bản chính) mẫu TP/HT-2010-KS.1(ban hành kèm theo Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch)
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng