Thủ tục hành chính: Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước - Lâm Đồng

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước - Lâm Đồng

Số hồ sơ: T-LDG-111063-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng