Thủ tục hành chính: Đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-094068-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 5 ngày. Trong trường hợp phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 5 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận kết hôn (bản chính) mẫu TP/HT-2010-KH.2 (ban hành kèm theo Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp)
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng