Thủ tục hành chính: Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-268218-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an Tỉnh, Trung tâm Hỗ trợ kết hôn
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp
Thời hạn giải quyết: 25 ngày, nếu có xác minh thì thêm 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận kết hôn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng